UKCME logo
UK Centre for Materials Education
Working with you to enhance the student experience
People working at tables, water molecule magnified, groups of people working, split over three small windows.
Home | Important Themes | Resources | Events and Workshops | About the Centre | Search

Mae Canolfan Addysg Defnyddiau y DU (UKCME) yn un o’r 24 o ganolfannau pwnc sy’n rhan o’r Academi Addysg Uwch, ac mae'n cefnogi dysgu ac addysgu mewn defnyddiau a disgyblaethau cysylltiedig. Rydym yn gweithio gydag ysgolheigion unigol, adrannau, cyrff proffesiynol, cyflogwyr a myfyrwyr i ddatblygu a rhannu arferion rhagorol a fydd yn ychwanegu at y profiad dysgu.

Yn fwy penodol, ein nod yw:

 • Bod yn brif ffynhonnell gwybodaeth a chyngor ar ddysgu, addysgu ac asesu mewn gwyddor defnyddiau, a materion addysgol ehangach;
 • Hyrwyddo a chefnogi darganfod, datblygu a rhannu arferion arloesol mewn addysg defnyddiau;
 • Cefnogi gweithgarwch unigolion ac adrannau sy’n ceisio datblygu cwricwla ac arferion addysgu;
 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddefnyddiau fel pwnc a’i hyrwyddo fel opsiwn deniadol i’w astudio yn y brifysgol;
 • Ymwneud ag agendâu gwleidyddol cenedlaethol mewn Addysg Uwch: sicrhau bod y gymuned ddefnyddiau yn gwneud cyfraniad i ddatblygu polisi, ac yn cael gwybod am y materion perthnasol.

Sylweddolwn fod staff academaidd yn gweithio o dan bwysau amser aruthrol: pwysau a fydd yn siwr o gynyddu wrth inni nesáu at Ymarferion Asesu Ymchwil 2008. Cynigiwn gyfuniad o gymorth a gwasanaethau wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddatblygu eich arferion addysgu, ond gan arbed amser gwerthfawr hefyd ar gyfer gweithio mewn meysydd eraill. Ein huchelgais yw cydweithio’n agos â’r gymuned academaidd er mwyn symud tuag at ragoriaeth mewn addysg defnyddiau sy’n cyd-fynd â’n rhagoriaeth mewn ymchwil. Bwriad y wybodaeth isod yw rhoi blas ar ein gwaith. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gymryd mantais ar ein cefnogaeth, yna cysylltwch ag aelod o’n staff.

Cymorth i Adrannau

 • Rhaglenni Newid â Chymorth:
  • Pecyn cymorth eang ar gyfer rhaglenni datblygu addysgu adrannol
 • Ymweliadau ag adrannau:
  • i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau newydd a gweithgareddau sydd ar droed; i archwilio’r gefnogaeth orau y gallwn ei chynnig gyfer eich anghenion
 • Gweithdai i adrannau:
  • ar themâu mewn addysg defnyddiau sydd o ddiddordeb i’ch adran; dan arweiniad staff y Ganolfan a darlithwyr mewn defnyddiau sydd â phrofiad perthnasol i’r thema a ddewiswyd.

Gwybodaeth ac Adnoddau

Mae ein Gwefan yn llawn cyfoeth o newyddion a gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw un sy’n addysgu gwyddor defnyddiau. Mae’r wefan yn cynnwys manylion am gyfleoedd cyllido, digwyddiadau sydd i ddod, prosiectau datblygu addysgu, a dolenni i wefannau defnyddiol eraill. Gall ymwelwyr hefyd lawrlwytho amrywiaeth o ganllawiau arferion da, neu eu darllen ar-lein.

Ceir mynediad i’n Cronfa Ddata Adnoddau trwy ein gwefan hefyd. Gellir chwilio drwy’r catalog cyfan ac mae’n cynnwys dros 2000 o adnoddau ar wahanol destunau mewn gwyddor defnyddiau ac addysg defnyddiau. Mae ein cronfa ddata yn cael ei defnyddio i wneud dros 800 chwiliad yr wythnos gan ddarlithwyr sydd am ddatblygu eu haddysgu, a myfyrwyr sydd am ategu eu dysgu. Mae’r enghreifftiau canlynol yn rhoi blas ar yr adnoddau sydd ar gael:

 • 21 e-diwtorial, gan gynnwys An Introduction to Dislocations ac Atomic Structure of Materials
 • 45 CD-ROM, gan gynnwys Atomic Diffusion in Alloys a Beam-Specimen Interactions
 • 84 fideo, gan gynnwys Ductile and Fragile Fractures a Heat Treatment of Alloy Steels
 • 33 astudiaeth achos mewn diwydiant, gan gynnwys Joining Methods a Materials Selection for Artificial Hip Joints
 • 42 canllaw ar gyfer arferion da mewn materion allweddol mewn dysgu ac addysgu, gan gynnwys Asesu a Teaching Mathematics

Eleni rydym yn datblygu Cronfa Adnoddau Electronig y bydd mynediad iddi hefyd drwy ein gwefan. Bydd y gronfa yn cynnwys diagramau a diagramau cyfnodol, ffotograffau a micrograffau, clipiau fideo a chwestiynau asesu sy’n berthnasol i wyddor defnyddiau. Byddwn yn sicrhau bod cynnwys hwn yn 'IPR-free' er mwyn i ddarlithwyr allu lawrlwytho’r adnoddau hyn a’u defnyddio fel y mynnant yn eu deunydd addysgu.

Eleni byddwn yn cyflwyno cyhoeddiad blynyddol newydd - The Materials Education Digest. Bydd hwn yn cynnig golwg gyffredinol ar arferion da ac arloesedd mewn addysg defnyddiau yn y DU ac yn rhyngwladol. Bydd yn cynnwys erthyglau, papurau, astudiaethau achos, canllawiau arferion da ac adroddiadau prosiect a ysgrifennwyd gan ysgolheigion sy’n gweithio mewn defnyddiau a gweithwyr proffesiynol mewn datblygu addysg.

Rydym hefyd yn cynhyrchu a/neu ddosbarthu amrywiaeth o Gyhoeddiadau megis ein set focs o lyfrynnau Materials Education: 12 Guides for Lecturers, ein llyfr How to Foster Creative Thinking in HE, a phapurau briffio’r Academi Addysg Uwch ar Asesu, Gwella Cyflogadwyedd Graddedigion ac E-Ddysgu.

Rydym hefyd yn cyhoeddi Bwletinau a Chylchlythyrau Electronig yn gyson i sicrhau bod ein cymuned yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl weithgarwch.

Cyllido Prosiectau

Mae UKCME yn cynnig grantiau (fel arfer o £5000) i ysgolheigion unigol sy’n dymuno datblygu dulliau addysgu sy’n newydd iddynt, eu rhoi ar waith a’u gwerthuso. Rydym hefyd yn cynnig grantiau llai (£1000) i’r sawl sydd am roi cynnig ar ddulliau newydd sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn mannau eraill.

Rydym wedi cyllido 32 o brosiectau gyda chyfanswm o £150,000 ac mae’r rhain wedi ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, megis:

 • Datblygu llyfrgell fideo o gysyniadau dynamig mewn gwyddor defnyddiau
 • Defnyddio asesu ar y we fel arf dysgu
 • Cyflwyno astudiaethau achos mewn diwydiant i gyrsiau defnyddiau blwyddyn 3
 • Tiwtora grwpiau mawr: dulliau sy'n defnyddio'r we

Gweithdai, Cyrsiau a Chynadleddau

Bob blwyddyn cynhaliwn nifer o weithdai cenedlaethol ar themâu allweddol mewn addysg defnyddiau, a hyd yma mae’r 40 o ddigwyddiadau a drefnwyd gennym wedi denu dros 800 o gyfranogwyr. Mae’r gweithdai hyn wedi ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys Addysgu Defnyddiau trwy Ddysgu ar Sail Problemau, Cynyddu Creadigrwydd mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Dewis Defnyddiau ar sail Foesegol a Chydweithio’n Effeithiol ag Ysgolion.

Cynhaliwn gwrs blynyddol i Ddarlithwyr sydd Newydd eu Penodi (cwrs preswyl dau ddiwrnod), sy’n cyflwyno i ddarlithwyr a benodwyd yn ddiweddar wahanol ddulliau addysgu ac asesu yn ogystal â materion megis cynllunio cyrsiau, cynllunio canlyniadau dysgu a sut i werthuso’u dulliau addysgu.

Rydym hefyd yn cynnal cwrs blynyddol i Gynrychiolwyr Myfyrwyr (cwrs preswyl dau ddiwrnod), ar gyfer myfyrwyr sy’n aelodau o bwyllgorau staff-myfyrwyr. Nod y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o fyd dysgu ac addysgu o safbwynt y darlithydd, a’u helpu i ddatblygu sgiliau personol i’w galluogi i gynrychioli’u cyfoedion yn well a rhoi adborth mwy defnyddiol i staff.

Rydym yn cynnal dwy gynhadledd ar y cyd bob dwy flynedd ar ddysgu, addysgu ac asesu: y gynhadledd Science Learning and Teaching (mewn partneriaeth â’r canolfannau pwnc ar gyfer Gwyddor Ffisegol a Biowyddoniaeth); a’r gynhadledd Innovation and Good Practice in Engineering Education (mewn partneriaeth â’r ganolfan bwnc ar gyfer Peirianneg). Cynhelir y rhain bob yn ail flwyddyn a bydd y gynhadledd Wyddoniaeth nesaf ym mis Mehefin 2005 a’r gynhadledd Beirianneg nesaf ym mis Gorffennaf 2006.

Rhwydweithiau Cymunedol

Sylweddolwn mai’r ffynhonnell fwyaf gwerthfawr o gefnogaeth ac arweiniad yn aml, yn hytrach na'n Canolfan ni, yw darlithwyr eraill mewn adrannau eraill, sydd â diddordebau cyffredin ac sy’n wynebu sialensau tebyg. I’ch helpu i ddod i gysylltiad â chydweithwyr o’r fath, rydym wrthi’n sefydlu nifer o rwydweithiau i gymunedau sy’n ymwneud â thestunau megis addysgu crisialograffeg, addysgu thermodynameg, addysgu microsgopeg ac ati. Ein bwriad yw sefydlu fforymau ar-lein i hwyluso cyfathrebu ar draws y rhwydweithiau hyn a chreu ardaloedd arbennig yn ein gwefan ar gyfer pob thema.

Cefnogi Recriwtio Myfyrwyr

I helpu adrannau i atal y cwymp yn niferoedd y myfyrwyr sy’n astudio’r pwnc, mae UKCME yn gweithio er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'n disgyblaeth a’i hyrwyddo fel opsiwn deniadol i’w astudio yn y brifysgol. Dyma rai enghreifftiau o’n gweithgarwch:

 • Sefydlu ac ariannu’n rhannol athro Gwyddor Defnyddiau llawn amser yn Nhwr Llundain: bellach mae 12,000 o blant ysgol y flwyddyn yn cael eu cyflwyno i’n pwnc ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgol
 • Cynhyrchu’r CD-ROM Why Study Materials? sy’n hyrwyddo’r pwnc ac yn rhoi darlun o’r cyfleoedd gwaith sydd ar gael i raddedigion mewn defnyddiau. Cynlluniwyd hwn ar gyfer adrannau prifysgol a gwasanaethau gyrfaoedd ysgolion, a chaiff ei ddosbarthu cyn hir ar draws y sector
 • Eleni bwriadwn ddatblygu’r wefan whystudymaterials.ac.uk sy’n ychwanegu at y CD-ROM ac yn cynnwys adnoddau dysgu ar gyfer ysgolion, dolenni i adrannau prifysgol a hysbysiadau am ddiwrnodau agored, ysgolion haf ac ati.
 • Bod yn rhan o’r gwaith i ddatblygu Safon Uwch mewn Defnyddiau

Prosiectau Datblygu Addysgol

Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o sefydliadau yn y sector AU i ddatblygu dulliau ac adnoddau i helpu adrannau i ymdrin â materion megis:

 • Addysgu mathemateg
 • Integreiddio addysgu datblygu cynaliadwy
 • Rhoi dysgu gyda chyfrifiaduron ar waith
 • Cefnogi myfyrwyr anabl
 • Cefnogi amrywiaeth diwylliannol a chrefyddol
 • Cefnogi arholwyr allanol
 • Ehangu mynediad
 • Gwella cyflogadwyedd myfyrwyr

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech ragor o wybodaeth am y ganolfan, cysylltwch â ni yn:

UK Centre for Materials Education
Department of Engineering
University of Liverpool
Lerpwl
L69 3GH

Ffôn: +44(0)151 794 5364
Ffacs: +44(0)151 794 4466
Ebost: ukcme@liv.ac.uk 

  

 

See also »